Playmeteo.pl: Prognoza pogody dla Polski
WARUNKI KORZYSTANIA (należy go uważnie przeczytać)

(A) Użytkownik tej strony, wyraźnie zgadza się, że korzystanie z materiałów dostarczonych w tym miejscu jest na własną wyłączną odpowiedzialność. Ani partnerzy Playmeteo, ani żaden z ich pracowników, dostawców treści osób trzecich lub licencjodawców gwarantuje, że ta strona będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; ani nie udzielają żadnych gwarancji co do wyników, które mogą być uzyskane z korzystania z tej strony, lub co do dokładności, wiarygodności lub treści jakichkolwiek informacji za pośrednictwem tej strony.

(B) Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich szkód lub obrażeń spowodowanych wadliwym działaniem, przez błędy, zaniechania, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarię linii komunikacyjnej, kradzieżą lub zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych do zmiany, czy w przypadku naruszenia umowy, zaniedbania, lub w jakiejkolwiek innej przyczyny działania.

((C) W żadnym wypadku Playmeteo lub dowolna osoba lub podmiot zajmujący się tworzeniem, produkcją lub dystrybucją tej strony, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe lub karne szkody wynikające z używania lub niemożności korzystania z tej strony. Użytkownik tej strony niniejszym potwierdza, że przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wszystkich treści na tej stronie.

(D) Poza warunkami określonymi powyżej, ani Playmeteo, ani żaden podmiot zajmujący się tworzeniem, produkcją lub dystrybucją tej strony, ani dostawcy informacji lub partnerzy treści ponoszą odpowiedzialność niezależnie od przyczyny lub okres, za jakiekolwiek błędy, nieścisłości, zaniechania lub inne wady lub nieautentyczność informacji zawarte na niniejszej stronie internetowej lub za jakiekolwiek opóźnienia lub przerwy w jego transmisji do użytkownika lub do jakichkolwiek roszczeń lub straty wynikające z niej lub spowodowane w ten sposób. Żaden z powyższych stron nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich lub strat dowolnego rodzaju, w tym, ale nie ograniczając się do, utracone zyski, moralne lub wynikowe szkody.